<< <  Stránka 7 z 7

Pridané nové termíny v našom rezervačnom systéme (viď sekcia prihláška). Do konca týždňa budú komplet pridané všetky termíny.

Pre všetky typy kurzov 20% zľava, ponuka platí pri platbe do 23.9.2013. Aktuálne termíny nájdete v našom rezervačnom systéme (viď sekcia prihláška).

Spoločnosť FANERON už aj na facebooku. Pridajte sa aj vy k fanúšikom inštitútu vzdelávania.

Jazykové kurzy

Chcete zdokonaliť svoje jazykové znalosti? Teraz je ten správny čas začať!

Cudzie jazyky vládnu svetu a bez nich to už dnes jednoducho nejde. Preto sme pre vás pripravili bohatú ponuku jazykových kurzov. Veríme, že si určite vyberiete. Tešíme sa na Vás :)

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Francúzsky jazyk

Ruský jazyk

Španielsky jazyk

Maďarský jazyk

Taliansky jazyk

Latinský jazyk

Japonský jazyk

 

Stupne (Levels)

Spoločný európsky rámec (The Common European Framework) rozdeľuje študentov cudzích jazykov do troch hlavných skupín (A, B, C). Každá skupina sa delí na 2 stupne:

A - Užívateľ cudzieho jazyka so základnými vedomosťami (BASIC USER)

  • A1 - začiatočníci/falošní začiatočníci (Breakthrough)
  • A2 - mierne pokročilí I. (Waystage)

B - Samostatný/nezávislý užívateľ jazyka (INDEPENDENT USER)

  • B1 - mierne pokročilí II. (Threshold)
  • B2 - stredne pokročilí I. (Vantage)

C - Užívateľ spôsobilý používať cudzí jazyk profesionálne (PROFICIENT USER)

  • C1 - stredne pokročilí II. (Effective Operational Proficiency)
  • C2 - pokročlí (Mastery)

A - ZÁKLADNÝ - ELEMENTÁRNY STUPEŇ OVLÁDANIA JAZYKA

A1 - Schopnosť porozumieť základným pojmom a jednoduchým vetám, používaným v každodennom styku za účelom vyjadrenia konkrétnych požiadaviek. Schopnosť predstaviť seba a iných, sformulovať jednoduché otázky, napr. kde bývaš?, koho poznáš?, čo máš? čo robíš? a podať adekvátnu odpoveď. Schopnosť dorozumieť sa jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.

A2 - Schopnosť porozumieť vetám a často používaným pojmom, súvisiacim s bezprostrednou komunikáciou (napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci). Schopnosť dorozumieť sa v zaužívaných situáciách, kde sa jedná o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Pomocou jednoduchých jazyk. prostriedkov opísať svoj pôvod a vzdelanie, okolie a veci, súvisiace s bezprostrednými potrebami.

 

B - STREDNÝ STUPEŇ - SAMOSTATNÉ OVLÁDANIE JAZYKA

B1 - Schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa spisovný, štandardný jazyk v už známych súvislostiach (škola, práca, voľný čas atď.). Schopnosť zvládnuť väčšinu situácií, vyskytujúcich sa pri cestách do danej jazykovej oblasti. Schopnosť jednoduchého súvislého prejavu na známe témy a oblasti osobného záujmu. Schopnosť hovoriť o skúsenostiach a udalostiach, opisovať sny, želania a ciele a poskytnúť krátke odôvodnenie alebo vysvetlenie.

B2 - Schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám. Schopnosť spontánneho a plynulého dorozumievania sa pri normálnom tempe prejavu s partnerom, pre ktorého je daný jazyk materinským jazykom. Schopnosť jasného a detailného prejavu na rôzne témy, vyjadrenie vlastného stanoviska k aktuálnym otázkam a definovanie výhod i nevýhod rôznych možností.


C - VYŠŠÍ STUPEŇ - KOMPETENTNÉ OVLÁDANIE JAZYKA

C1 - Schopnosť porozumieť náročným, dlhším textom aj v úzkom význame. Schopnosť vyjadriť sa spontánne a plynulo bez dlhšieho hľadania slov. Schopnosť používať jazyk v spoločenskom i osobnom živote, pri štúdiu i vzdelávaní. Schopnosť jasného, členeného a obsiahleho prejavu ku komplexným problémom za použitia vhodných štylistických prostriedkov.

C2 - Schopnosť porozumieť prakticky všetko a bez problémov. Schopnosť zhrnúť informácie z rôznych písomných i ústnych zdrojov a pritom poskytnúť odôvodnenia a vysvetlenia. Schopnosť vyjadrovať sa spontánne, veľmi plynulo a presne, a to aj vďaka využívaniu jemných výrazových prostriedkov.

Prihláška do kurzu »

1     Jazykové kurzy

Ponúkame Vám možnosť zdokonaliť svoje vedomosti a rozšíriť si vzdelanie jazykovými kurzami vedenými odborníkmi klasickou metódou...

2     Manažérske kurzy

Poskytujeme poslucháčom komplexný a systematický prístup k riešeniu otázok súvisiacich s rozvojom ľudských zdrojov...

3     Prípravné kurzy

Ponúkame prípravu na stredné školy, vysoké školy, maturity...